Algemene voorwaarden

Algemene dienstverleningsvoorwaarden VLC Facilitair

ARTIKEL 1       DEFINITIES
1.   In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
      a.
Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten
          van werkzaamheden;
      b.
Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met
          beperkte aansprakelijkheid VLC Facilitair;
      c.
Opdracht: iedere overeenkomst die opdrachtnemer aangaat tot het
          verlenen van diensten onder meer ziend op advisering, aanbesteding,
          contractbeheer en het verzorgen van opleidingen, één en ander in de
          ruimste zin van het woord, op het gebied van schoonmaak, catering,
          beveiliging, receptiediensten en andere facilitaire zaken.
2.  
In deze algemene voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een
      afzonderlijke opdracht beschouwd. Onder opdracht dient in deze algemene
      voorwaarden dan ook in voorkomend geval “deelopdracht” of
      “vervolgopdracht” te worden verstaan.


ARTIKEL 2       TOEPASSELIJKHEID
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
  
   tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en alle diensten en prestaties
      waartoe opdrachtnemer zich bij de overeenkomst verbonden heeft alsmede
      op alle aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.
2.   A
fwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en
      voor zover zij nadrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn
      overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben
      plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden
      onverkort van toepassing.
3.   
Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van
      opdrachtgevers, zullen –voor zover zij niet in overeenstemming zijn met
      deze algemene dienstverleningsvoorwaarden– slechts toepasselijk zijn,
      indien opdrachtnemer dit bij afzonderlijk schrijven nadrukkelijk is
      overeengekomen. Tenzij opdrachtnemer de andersluidende algemene
      voorwaarden schriftelijk a
anvaardt, wijst zij deze uitdrukkelijk van de hand.
4.   
In geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit
      deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zouden zijn, zal de
      desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige
      bepalingen van deze algemene voorwaarden. De omstandigheid dat de
   
  rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze algemene
      voorwaarden onredelijk bezwarend zouden zijn laat de werking van de
      overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 3       TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1.   Alle aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders
      vermeld.
2.   
De overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en
  
   tijdstippen:
      a)
hetzij, indien een opdrachtbevestiging of offerte ondertekend wordt
          toegestuurd aan opdrachtgever;
      b)
hetzij, indien geen opdrachtbevestiging ondertekend wordt toegestuurd
          aan opdrachtgever, doch op het moment waarop een door opdrachtnemer
          gedaan aanbod door opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk
          en ongewijzigd is aanvaard;
      c) h
etzij, indien door opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan
          door een (uitdrukkelijk) aanbod van opdrachtnemer, op het moment
          waarop opdrachtnemer met de uitvoering van die opdracht een aanvang
          heeft gemaakt.
3.  
Het staat ieder der partijen vrij, te bewijzen dat de overeenkomst op een
      andere wijze en/ of op een ander tijdstip tot stand gekomen is.
4.  
Indien de aanbieding zijdens opdrachtnemer is samengesteld uit
      verschillende bedragen, is opdrachtnemer niet verplicht een gedeelte van de
      aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding
      genoemde prijs uit te
voeren, noch kan opdrachtgever de aanbieding slechts
      gedeeltelijk aanvaarden.
5.  
De offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn geldig gedurende één
      maand vanaf de dag van verzending van de offerte c.q. aanbieding, of
      zoveel korter als in de aanbieding en/ of offerte gespecificeerd.
6.  
De in dit artikel bedoelde opdrachtbevestiging/ offerte is gebaseerd op door
      opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de
      overeenkomst juist en volledig weer te geven.
7.  
De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen
      uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dan wel uit aard, inhoud of
      strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor
      bepaalde tijd is aangegaan.
8.  
Wijziging van de overeenkomst is enkel geldig en bindend voor partijen,
      indien de wijzigingen schriftelijk zijn overeengekomen en door middel van
      een aanvullingsclausule zijn gehecht aan de initiële overeenkomst.


ARTIKEL 4       HONORARIUM
1.   
Tenzij door opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld of aanvaard, brengt
      zij voor elke dienst en/ of opdracht een met de opdrachtgever in elk geval
      afzonderlijk overeen te komen vergoeding in rekening.
2.  
Is met opdrachtgever vooraf geen vergoeding overeengekomen, dan wordt
      aan opdrachtgever de vergoeding in rekening gebracht, die opdrachtnemer
      in soortgelijke gevallen in rekening pleegt te brengen.
3.   
Behalve de in artikel 4.1 en/ of 4.2 genoemde vergoedingen zal
      opdrachtnemer aan opdrachtgever alle kosten in rekening brengen die voor
      opdrachtnemer ontstaan als direct gevolg van de uitvoering van de
      opdracht, een en ander inclusief de kosten die ontstaan voor derden van wie
      opdrachtnemer –voor de uitvoering van haar opdracht– gebruik maakt.
4.  
Daarnaast zijn tevens alle kosten verschuldigd, die voor opdrachtnemer of
      door opdrachtnemer ingeschakelde derden, ontstaan als gevolg van een
      wijziging van de opdracht door opdrachtgever.
5.   A
lle offertes zijdens opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief
      omzetbelasting. De offertes kunnen onverwijld worden herroepen en/ of
      ingetrokken.
6.  
Indien opdrachtgever een opdracht annuleert, is opdrachtnemer gerechtigd
      aan de opdrachtgever de voor haar gemaakte kosten in rekening te brengen
   
  indien en voor zover deze kosten door opdrachtnemer niet meer ongedaan
      kunnen worden gemaakt.
7.   
Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever een vergoeding
      in rekening te brengen wegens door haar door de annulering van de
      opdracht gederfde winst, welke tenminste 25% zal bedragen van het bedrag
      exclusief omzetbelasting, dat opdrachtnemer ter zaken van de uitvoering
      van de opdracht aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.
8.   A
lle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover
      verschuldigde omzetbelasting. Opdrachtgever is verplicht de over het
      factuurbedrag verschuldigde omzetbelasting te voldoen.
9.   
Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of
      aanbieding en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging ondergaan
      of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen
      een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd de aan de
      opdrachtgever in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te
      verhogen.
10.
Opdrachtnemer heeft het recht te bedingen dat door opdrachtgever
     –alvorens de diensten worden geleverd– een voorschot wordt betaald. De
      hoogte hiervan wordt bepaald door opdrachtnemer met inachtneming van de
      redelijkheid.
11. I
ndien door opdrachtnemer duidelijke rekenfouten zijn gemaakt, kunnen
     
deze te allen tijde door haar worden hersteld.
12. A
lle door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij
      schriftelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 5       FACTURERING
1.   
Facturering vindt plaats in de eerste week van de maand/ afgesproken
      periode. Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk veertien (14) dagen na
      factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden in
      Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door
      opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2.  
Facturen (en overige correspondentie) worden geacht opdrachtgever te
      hebben bereikt, indien zij verzonden zijn aan het adres van opdrachtgever,
      dat door opdrachtgever laatstelijk aan opdrachtnemer is medegedeeld.
3.  
Indien de opdrachtgever de facturen en/of declaraties van opdrachtnemer
      niet binnen de in 5.1 genoemde termijn betaalt, zal hij geacht worden van
      rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of
      ingebrekestelling vereist is.
4.  
Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij gehouden de wettelijke
      handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a en volgende van het Burgerlijk
      Wetboek te betalen, te rekenen vanaf de vervaldatum van de facturen tot
      aan de datum van algehele voldoening. Voorts dient de opdrachtgever
      alsdan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, gemaakt teneinde de
      nakoming, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, aan
      opdrachtnemer te voldoen behoudens en voor zover opdrachtnemer door
      een onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is
      gesteld.
5.  
De buitengerechtelijke incassokosten zullen tenminste 15% van het nog
     
verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van € 250,-.
6.  
Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde opdrachtgever
      worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan,
      waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden
      afgeboekt.
7.   I
ndien opdrachtgever een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te
      treffen, in geval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of
      WSNP, beslaglegging en/ of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval
      van overlijden en/ of onder curatele stelling en/ of intrekking van een door
      de kredietverzekeraar van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever
      afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever te
      vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere
      schade te vorderen.
8.   I
ndien opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd de door
      haar of namens opdrachtgever ter hand te stellen documenten, alsmede de
      uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat betaling van
      de overeengekomen vergoeding heeft plaatsgevonden of toereikende
      zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
9.  
Klachten geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen
      ten opzichte van opdrachtnemer uit te stellen of op te schorten.


ARTIKEL 6       OPSCHORTING
1.   
Indien opdrachtgever haar verbintenis(sen) uit een met opdrachtnemer
      gesloten overeenkomst niet nakomt, dan wel opdrachtnemer goede grond
      heeft te vrezen dat enige verbintenis niet nagekomen zal worden, is
      opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te
      schorten.


ARTIKEL 7       BEEINDIGING OVEREENKOMST
1.   Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze
      algemene voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op
      schadevergoeding kan opdrachtnemer, zonder rechterlijke tussenkomst door
      middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst
      ontbinden ingeval:
      a) de
opdrachtgever met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in
        
 verzuim is;
      b)
voor opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
      c)
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
      d)
op opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
          van toepassing wordt verklaard;
      e)
opdrachtgever de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten
          geheel of gedeeltelijk verliest;
      f) op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van
          opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke
          termijn wordt opgeheven;
      g) 
opdrachtgever haar bedrijf verkoopt of liquideert;
      h)
de kredietverzekeraar van opdrachtnemer de ten behoeve van
          opdrachtgever afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet
          beperkt.
2.  
Opdrachtnemer heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming
      van opdrachtgever, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
      ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
3.  
In geval opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen, dan is zij
      daartoe gerechtigd, mits een en ander geschiedt middels aangetekend
      schrijven, onder opgaaf van redenen en met inachtneming van een
      opzegtermijn van 12 maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


ARTIKEL 8       GEHEIMHOUDING
1.   
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden
      waarvan zij in verband met de uitvoering van een opdracht kennis neemt en
      waarvan het vertrouwelijke karakter haar is medegedeeld of uit de
      omstandigheden duidelijk had moeten zijn, tenzij opdrachtnemer op grond
      van een wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden
      prijs te geven.


ARTIKEL 9       UITVOERING OVEREENKOMST
1.   H
et staat opdrachtnemer vrij om in het kader van de uitvoering van de
      overeenkomst derden in te schakelen.
2.  
De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen
      opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer bepaalt op welke
      wijze de overeenkomst ter hand zal worden genomen.
3.  
Opdrachtnemer spant zich in de overeenkomst naar beste kunnen en
      vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een
      overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op enig recht, dan wel in
      strijd is met een wettelijke verplichting of met hetgeen in het
      maatschappelijk verkeer betaamd.
4.  
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de
      overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen,
      zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/ of zonder dat de
      opdrachtgever hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te
      (laten) ontbinden.
5.  
Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en
      tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden,
      die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de overeengekomen dienst(en)
      door opdrachtnemer.
6.   S
chade en kosten, die aan de zijde van opdrachtnemer ontstaan doordat aan
      de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor
      rekening van opdrachtgever.
7.  
De tussen partijen overeengekomen leveringstermijn is gebaseerd op de ten
      tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien
      buiten schuld van opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van
      wijziging van bedoelde omstandigheden wordt de leveringstermijn voor
      zover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met
      zeven (7) werkdagen verlengd zonder dat opdrachtnemer gerechtigd is de
      overeenkomst te ontbinden en zonder dat zij gehouden is opdrachtgever
      enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen.


ARTIKEL 10     KLACHTENREGELING
1.  
Opdrachtgever is gehouden om klachten met betrekking tot de
      werkzaamheden dan wel verrichtte diensten van opdrachtnemer schriftelijk
      aan opdrachtnemer kenbaar te maken binnen veertien dagen nadat
      opdrachtgever van de klacht kennis genomen heeft, of van de klacht
      redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.
2.   Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn
      betalingsverplichtingen wegens klachten als bedoeld in dit artikel.
3.  
Indien de klacht gerechtvaardigd is, heeft opdrachtnemer het recht om, naar
      haar keuze de door haar opgestelde facturen te verlagen, dan wel de
      uitkomsten van haar werkzaamheden te verbeteren.


ARTIKEL 11     AANSPRAKELIJKHEID
1.   
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot alle directe schade
      en kosten, welke veroorzaakt zijn, dan wel rechtstreeks verband houden met
      een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast is de
      aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen netto factuurbedrag dat
      opdrachtnemer zou hebben ontvangen bij het correct uitvoeren van de
      dienst.
2.  
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade en kosten,
      welke veroorzaakt zijn door dan wel rechtstreeks verband houden met een
      gebrek in de uitvoering van de overeenkomst.
3.  
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om gebrekkig uitgevoerde
      diensten binnen een redelijke termijn -en indien mogelijk- kosteloos te
      herstellen.
4.  
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk
      schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot
     
vergoeding van schade, waardoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer
      in deze algemene voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is
      uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld aan de
      zijde van opdrachtnemer.
5.   
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van
      een onjuiste informatie welke door opdrachtgever is verstrekt.


ARTIKEL 12     OVERMACHT
1.   Onder overmacht wordt in deze dienstverleningsvoorwaarden verstaan elke
      van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid –ook al was
      deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te
      voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
      verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)
      oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, regelgeving van
      lokaal en nationaal niveau welke de uitvoering van de overeenkomst
    
 (tijdelijk) onmogelijk maakt, transportmoeilijkheden, brand en andere
      ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of dien ingeschakelde
      hulppersonen en/ of rechtspersonen.
2.  
Indien opdrachtnemer haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan
      nakomen als gevolg van overmacht, -zoals omschreven in 12.1- worden die
      verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer weer in
      staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
3.  
Indien opdrachtnemer binnen een redelijke termijn niet meer in staat blijkt
      haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen als gevolg van
      een in 12.1 omschreven gebeurtenis, hebben zowel opdrachtnemer als
      opdrachtgever het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te
      ontbinden, zonder dat opdrachtnemer jegens opdrachtgever gehouden is tot
      vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.
4.  
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
      haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar
      verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds
      geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
      opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
      afzonderlijke overeenkomst.


ARTIKEL 13     AUTEURSRECHT
1.   
Opdrachtgever erkent het auteursrecht van opdrachtnemer ter zake van
      door haar vervaardigde manuals, adviezen, rapporten en andere uitkomsten
      van de werkzaamheden van opdrachtnemer. Het auteursrecht op deze
      manuals en adviezen blijft bij opdrachtnemer.
2.  
Opdrachtgever krijgt van opdrachtnemer een in omvang en tijdsduur
      onbeperkte licentie voor het intern gebruik van door opdrachtnemer
      vervaardigde manuals en gegeven adviezen.
3.  
De licentie, zoals benoemd in lid 2 van dit artikel, geldt slechts indien
      opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden
      met de ter beschikkingstelling van de auteursrechtelijk beschermde manuals
      en adviezen.
4.   D
e licentie geldt daarenboven uitsluitend voor het intern gebruik van het
      betreffende ontwerp door opdrachtgever zelf of door personen of lichamen,
      die de werkzaamheden van opdrachtgever overnemen of voortzetten en dat
      zij in zoverre met opdrachtgever te vereenzelvigen zijn.
5.  
Gebruik van de licentie door derden is niet toegestaan, dan na schriftelijke
      toestemming van opdrachtnemer.
6.  
Voor zover opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de
      hierboven aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van
      werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden ten
      behoeve van opdrachtgever gemaakt.
7.  
De in dit artikel bedoelde licentie is exclusief, met dien verstand, dat
      opdrachtnemer te allen tijde het recht behoudt de betreffende manuals en
      adviezen ten eigen behoeve te gebruiken voor bijvoorbeeld presentatie aan
      potentiële opdrachtgevers.
8.  
In geval van schending van het auteursrecht van opdrachtnemer door
      opdrachtgever, in het bijzonder doch niet uitsluitend in het geval van
      gebruik van manuals, adviezen, rapporten en andere uitkomsten van
     
werkzaamheden van opdrachtgever in strijd met hetgeen in deze
      voorwaarden bepaald, verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer per
      overtreding een direct en ineens opeisbare boete ter grootte van het bedrag
      dat opdrachtnemer ter zake van de vervaardiging van de manual, het
      advies, het rapport of de andere uitkomsten van de werkzaamheden van
      opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, een en ander
      onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen,
      indien en voor zover de schade het bedrag der boeten overtreft.


ARTIKEL 14     SLOTBEPALINGEN
1.   
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze
      dienstverleningsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of
      nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige
      overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.
2.  
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene
      voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden
      van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van
      nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige
      overeenkomsten, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe
      bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij
      opdrachtnemer om haar moverende redenen opdrachtgever wenst op te
      roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/ haar woonplaats.